Баяжмалын төрөл Бүтээгдэхүүний
нэршил
Төмрийн
агуулга, %
Хүхрийн
агуулга, %
Ширхэглэл,
мм
1 Бүхэл Бага хүхэртэй
бүхэл баяжмал
61%-с дээш 0.5%-с бага /-40мм+10мм/
2 55%-61% 0.5%-с бага /-40мм+10мм/
3 Хүхэртэй бүхэл
баяжмал
61%-с дээш 0.5%-с дээш /-40мм+10мм/
4 55%-61% 0.5%-с дээш /-40мм+10мм/
5 Нунтаг Бага хүхэртэй
бүхэл баяжмал
61%-с дээш 0.5%-с бага /-10мм/
6 55%-61% 0.5%-с бага /-10мм/
7 Хүхэртэй бүхэл
баяжмал
61%-с дээш 0.5%-с дээш /-10мм/
8 55%-61% 0.5%-с дээш /-10мм/

Чанарын сертификат

Захиалгын хуудас